Friday, July 13, 2018

Happy Birthday Tom Kenny! | SpongeBob SquarePants | Nickelodeon Animation

Happy Birthday, Tom Kenny! πŸŽ‰πŸŽ‚πŸŽ We owe so much to the voice of SpongeBob SquarePants, Heffer from Rocko's Modern Life, Dog of CatDog, and much much more! Thanks for all the laughs, hope you have a sponge-tastic day! πŸ§‘πŸ˜‚Tom Kenny, the voice of SpongeBob, on what makes SpongeBob soar


Listen to Tom's episode of the Nickelodeon Animation Podcast here!

http://nickanimation.tumblr.com/post/175854134324/happy-birthday-tom-kenny-we-owe-so-much-to-the

Watch SpongeBob SquarePants on Nickelodeon and Nicktoons, and get your tickets for Nickelodeon's critically acclaimed SpongeBob SquarePants: The Broadway Musical at SpongeBobBroadway.com!

Check out the Nickelodeon Animation Studio online:

Official NAS Website: http://nickanimationstudio.com/
Facebook: https://www.facebook.com/NickAnimation
Tumblr: http://nickanimation.tumblr.com/
Twitter: https://twitter.com/NickAnimation
Instagram: https://www.instagram.com/nickanimation/
YouTube: https://www.youtube.com/user/NickAnimationStudios


More Nick: SpongeBob SquarePants Anniversary 24-Hour Live Stream Event 🍍 | Nickelodeon!
Follow NickALive! on Twitter, Tumblr, Google+, via RSS, on Instagram, and/or Facebook for the latest Nickelodeon and SpongeBob SquarePants News and Highlights!

No comments:

Post a Comment

Have your say by leaving a comment below! NickALive! welcomes friendly and respectful comments. Please familiarize with the blog's Comment Policy before commenting. All new comments are moderated and won't appear straight away.